Products

Тавани OWAcoustic® като строителни елементи

Строителен елемент по смисъла на DIN 4102 респ. DIN EN 13501-2 е не само окачения таван, а цялостната конструкция, състояща се от носещ таван и окачен таван или от покрив и окачен таван. Тази цялостна конструкция трябва да предотврати възможно най- дълго проникването на огъня. При това от голямо значение е не само материалът на окачения таван, а и противопожарните характеристики на конструкцията за окачване.

Изисквания към цялостния носещ строителен елемент:
Груб таван+окачен таван

Според продължителността на времетраене строителните елементи се класифицират по класове
на огнеустойчивост:

Строително-
контролна
спецификация
Клас на огнеустойчивост Огнеустойчивост
в мин.
DIN 13501-2 DIN 4102
огнезадържащ REI 30 F 30 30
силно огнезадържащ REI 60 F 60 60
огнеустойчив REI 90 F 90 90
огнеустойчив REI 120 F 120 120
силно огнеустойчив REI 180 F 180 180

 

Огнеустойчивостта на тавани и покриви с окачени тавани трябва да се удостовери чрез провеждане на опити за пожар по DIN 4102 или европейските норми.
Такива изпитвания бяха успешно проведени с таваните на OWAcoustic от най-различни истеми.

Най-важните резултати могат да се видят в следната таблица. Противопожарните удостоверения за изпитване на OWA и гарантираната в тях функционална способност са валидни само когато се използват, както оригинални таванни пана на OWAcoustic, така и оригинални конструкционни елементи на OWAconstruct.
Копия от удостоверенията за изпитване се предоставят според обекта.

Използването на A2-s1,d0 - плоскости „негорим материал“ в строително-контролен смисъл е определено в съответния правилник за строителните работи на провинциите и строителните регистри. Напр. за аварийни и спасителни изходи по цялата територия на Федералната Република трябва да се използват негорими материали Също така „негорими строителни материали“ трябва да се използват, когато строителните марки подлежат на директивите за високо строителство или разпоредбите за местата на провеждане на събирания. Разрешителното за строеж дава в общи линии информация за това.

Изисквания само за окачения таван:
Самостоятелен противопожарен модул

Горе бкухото простанство над окачения таван, трябва да са защитени снабдителните тръбопроводи долу - аварийните изходи. По тази причина ние сме разработили самостоятелни противопожарни модули. Така се достигат стойности на класовете за огнеустойчивост El30, F 30 до F 90. Това означава, че намиращите се под пожара спасителни изходи са защитени до 90 минути.
Точно толкова дълго се предпазват и снабдителните
тръбопроводи, в случай че пожарът възникне в помещението.

Тези модули се доставят готови за монтаж.

В печатното издание № 500 нa OWA ще получите
обстойна информация за противопожарната защита на таваните на OWAcoustic.